Presentasjon av andelsstyret.

Følgende sitter i andelsstyret: Leder Birgitta Flatsetøy Styremedlem Thomas Ryther Styremedlem Andre B Sylthe Varamedlem Aina T. Eikrem

Andelslagets formål er å eie og drive barnehage i Kristiansund kommune til beste for andelshaverne. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver gjeldende lover og forskrifter.

Andelsstyret har følgende oppgaver:

* Sørge for at andelslagets formål blir realisert.

* Ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.

* Ansvar for å fastsette budsjett og å orientere om budsjett på årsmøtet.

* Ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskap, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.

* Skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen.

* Styret ansetter daglig leder.

* Andelslaget forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og 1 styremedlem i fellesskap.

* Styret beslutter eventuell eksklusjon av andelshavere.

* Styret skal leder og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

* Styret skal utarbeide en styrerinstruks.

* Eventuelle overskudd i andelslaget skal benyttes til drift av barnehagen.